Punkty Wpływów

Ostatnia edycja: 2022-06-30 09:11:15

Dokonania postaci osiągnięte w Fabule Głównej (FG),  a niekiedy także w grze mechanicznej (np. w specjalnych eventach) znajdują swój wyraz m.in. w liczbie zdobytych Punktów Wpływów (PW). PW zdobywają także organizacje i rody. Poniżej opisano czym są PW oraz jakie są zasady ich przyznawania oraz wydawania.

I Czym są Punkty Wpływów?

Punkty Wpływów (PW) są rodzajem fabularnej “waluty”; nagrodą, którą zdobywa się dzięki uczestnictwu w Opowieściach FG (czyli w sesjach i wydarzeniach w Karczmie), a także rozgrywce mechanicznej, i którą to walutę można następnie “wydawać” w zamian za rozmaite profity w tejże FG - zarówno materialne (np. cenne ruchomości i nieruchomości), jak i niematerialne (np. znajomości, wpływy).

PW w FG będą przyznawane wyłącznie postaciom (jako PWp). Następnie od decyzji osób prowadzących te postacie będzie zależało, czy zatrzymają je dla postaci, czy też część lub wszystkie przekażą swoim organizacjom (PWo) i/lub rodom (PWr). Ponadto organizacje (a z czasem także rody) mogą zdobywać PWo dzięki specjalnym mechanikom, np. poprzez grę na Hexmapie bądź w Kryjówce Piratów. Różnych rodzajów PW nie będzie można już później wymieniać między sobą: za PWo nie będzie można zakupić profitów dla rodu, PWr nie będą mogły być rozdane postaciom itp.

PW będzie można wydawać na różne fabularne materialne i niematerialne korzyści ujęte w stosownym cenniku (oddzielnie dla postaci, rodu czy organizacji). Jeśli gracz_ka będzie chciała wydać PW na coś, co nie zostało ujęte w cenniku, może zgłosić propozycję Administracji (w stosownym wątku na Forum lub na pw w grze Q. ID 1), która oceni czy dany profit może zostać zakupiony za PW. W razie zgody, dana pozycja zostanie wpisana do cennika na stałe wraz z przypisaną jej przez Administrację wartością.

Gracze_ki mają pełną dowolność wyboru profitów, jakie chcą zakupić za swoje PW. Wybory te nie muszą mieć osadzenia w dotychczasowej FG danej postaci. Np. jeśli ktoś wywodzi się z niskich warstw społecznych i zyskał PW walcząc z potworami, to i tak może za te PW “kupić” np. wpływy wśród arystokracji czy elegancką kamienicę, o ile dysponuje wystarczającą kwotą PW. W takiej sytuacji osoba ta może, lecz nie musi, stworzyć własne fabularne wyjaśnienie tego, jak jej postać zdobyła te wpływy czy też weszła w posiadanie kamienicy. Jednocześnie profity zdobyte przez daną postać za PW stają się faktem w świetle FG. Oznacza to też, że nie można tu po czasie zmienić zdania - raz wybrany profit nie podlega “zwrotowi”.

Fabularnie (w FG) liczba posiadanych przez postać, ród czy organizację PW nie mówi o niczym bezpośrednio, np. nie określa tego, jak sławna czy potężna jest dana postać. W FG liczy się dopiero to, co się za te PW zdobywa.

II Liczba PW możliwa do uzyskania w Opowieściach FG

Poniższa tabela obrazuje maksymalne liczby PW możliwe do zdobycia dla jednej postaci w każdym typie Opowieści w Grze ( sesji lub wydarzeniu w Karczmie FG). Minimalna liczba punktów (przy braku aktywności i dokonań) to każdorazowo 0.

Zasady przyznawania PW 1popr.

III Zasady przyznawania PW w Sesjach FG

Kryteria obiektywne:

 • Liczba postów w sesji
 • Liczba pozytywnych rzutów (udanych akcji)

Kryteria uznaniowe (decyduje osoba prowadząca sesję):

 • Wkład w osiągnięty wynik - np. na ile dana postać przyczyniła się do osiągnięcia Celu Opowieści, efektywnie współpracowała z innymi na rzecz osiągnięcia tych Celów, lub była aktywna w podejmowaniu zadań zawartych w Opowieści wynikających z jej Planu.
 • Jakość gry fabularnej - np. zachowanie realiów świata, adekwatna gra postacią, jakość narracji (w tym jej adekwatna długość - ani za krótka, ani zbyt rozwlekła), szczególnie dobre pomysły postaci (np. proponowane rozwiązania problemów, rozszyfrowanie jakiejś zagadki).

Zasady przyznawania PW 22

*Sesja wewnątrz organizacji/rodu - sesja, której cel główny związany jest z konkretną organizacją lub rodem. Może to być sesja prowadzona przez dowolną osobę i o dowolnym składzie uczestników_czek, pod warunkiem, że przynajmniej 1 postać w sesji należy do danej organizacji lub rodu.

Przykład 1:

W sesji umiarkowanego ryzyka maksymalnie można zdobyć 200 PW. Z kryterium “liczba postów” można więc zdobyć max. 60 PW (200 x 30% = 60). Poniżej w tabeli przedstawiono, jak będą wyglądały PW rozdane z tego kryterium dla postaci wiodącej, przeciętnej i najmniej zaangażowanej:

Zasady przyznawania PW 3popr.

Przykład 2:

W sesji niskiego ryzyka maksymalnie można zdobyć 100 PW. Z kryterium “liczba postów” można więc zdobyć max. 30 PW (100 x 30% = 30). Poniżej w tabeli przedstawiono, jak będą wyglądały PW rozdane z tego kryterium dla postaci wiodącej, przeciętnej i najmniej zaangażowanej, gdy liczba postów postaci wiodącej była mniejsza niż 10:

Zasady przyznawania PW 4popr.

IV Zasady przyznawania PW w Wydarzeniach FG w Karczmie

Kryteria są tutaj zbliżone do kryteriów stosowanych w sesjach, jest jednak kilka różnic. Szczegóły wyjaśnia poniższa tabela:

Zasady przyznawania PW 5popr

Ważne: W Karczmie są niekiedy organizowane wydarzenia trwające węcej niż 1 dzień. W takich przypadkach można otrzymać więcej PW niż standardowo przewidziano - z kryterium "Fakt uczestnictwa" (czyli 5 dodatkowych PW za każdy dzień obecności na kilkudniowym evencie).

V PW dla osób prowadzących Opowieści (sesje i eventy)

PW będą też dodatkową nagrodą dla osoby prowadzącej daną sesję czy event - w zamian za jej wkład. Nagrodę tę otrzymują wszyscy prowadzący, niezależnie od ich rangi w grze. PW będą przyznawane po opublikowaniu wieści w formie przypisanego do konta danej osoby bonusu, który może ona przekazać dowolnie wybranej spośród posiadanych postaci.

PW przyznawane będą na następujących zasadach:

Sesje:

 • minimalna liczba aktywnie grających postaci w sesji: 4 (należace do przynajmniej 3 różnych osób),
 • 5 PW za narrację w każdej turze, w tym początkową i końcową (Uwaga: jeśli w jednej turze pojawia sę kilka postów osoby prowadzącej, np. oddzielne posty dla różnych NPCów, są one traktowane łącznie jako jedna narracja - nie można więc w jednej turze zdobyć więcej niż 5 PW za narrację),

Eventy:

 • z rzutami: główny prowadzący: 50 PW, pomoc: 30 PW,
 • bez rzutów: główny prowadzący: 25 PW, pomoc: 20 PW,
 • jeśli event trwa więcej niż 1 dzień - po 20 PW za każdy dodatkowy dzień,

Napisanie wieści:

 • 30 PW (obejmuje to także przygotowanie wpisów na osie czasu postaci i/lub zatwierdzenie wpisów, które przygotują dla siebie uczestnicy_czki).

Postać, której zostaną przyznane PW z tego tytułu, otrzyma automatycznie stosowny wpis na oś czasu (“Postać przeżyła tajemniczą przygodę, której szczegóły znane są tylko jej.”) wraz z linkiem do wieści dotyczącej danej Opowieści. 

Uwaga: PW dla osób prowadzących Opowieści i piszących wieści zostaną przyznane za wszystkie sesje i eventy FG (również wstecznie), po wprowadzeniu technicznie tej możliwości do gry (obecnie jest ona niedostępna). 

VI PW za powiadomienia dedykowane

PW otrzyma też automatycznie każda postać, która uzyska tzw. powiadomienie dedykowane w związku z opublikowaną wieścią. Dotyczy to sytuacji, w których w „Dalszych możliwościach fabularnych” w części NC wieści znajdzie się informacja, że chętne postacie mogą zgłosić się do MG z prośbą o włączenie postaci do danej fabuły poprzez właśnie powiadomienie dedykowane i wpis na oś czasu postaci. Oczywiście jeśli brak informacji o takiej możliwości w wieści, próśb nie należy wysyłać.

Zgłoszona postać uzyska takie powiadomienie, o ile nie będzie ku temu fabularnych przeszkód. Krótko później otrzyma potwierdzający to wpis na osi czasu postaci wraz z przyznanym 1 PW.

Uwaga: PW nie będą przyznawane za powiadomienia dedykowane, które postacie otrzymają w innych okolicznościach (np. losowo czy w związku z udziałem w jakimś evencie); powyższa zasada dotyczy wyłączie powiadomień otrzymanych po zgłoszeniu się w związku z wieścią.

VII PW dla Organizacji/Rodu

Jak już wspomniano, organizacje i rody mają (lub będą miały) 2 możliwości zdobywania PW:

 1. Poprzez grę mechaniczną należących do organizacji/rodu postaci w specjalnie do tego celu przygotowanych mechanikach (jak Hexmapa czy Kryjówka Piratów). Tak zdobyte PW trafiają bezpośrednio do organizacji (bądź rodu).
 2. Dzięki postaciom zrzeszonym w danej organizacji/rodzie, które zdecydują się część lub wszystkie zdobyte przez siebie PW przekazać na poczet tej organizacji bądź rodu.
  W takim wypadku gracz_ka prowadzący_a postać samodzielnie decyduje, ile zdobytych PW zatrzyma dla swojej postaci, a ile ewentualnie przekaże (przez służący temu panel w opcjach konta*) organizacji i/lub rodowi. Raz przekazanych PW nie można odzyskać.

VIII PW a śmierć postaci

Mechanicznie śmierć postaci oznacza konieczność zrobienia resetu i stworzenia nowej (jeśli chcemy dalej grać na danym slocie), lub po prostu zarchiwizowania jej (poprzez taką funkcję w Lobby). W takiej sytuacji niewykorzystane PW zdobyte przez postać nie przepadają, ale można je przekazać już wyłącznie rodowi albo organizacji, do których postać należy. PW nie mogą być "odziedziczone" przez nową postać stworzoną na tym samym slocie ani też przekazane żadnej innej postaci.

Powyższe zasady dotyczą jednak tylko postaci, które poniosły śmierć w ramach FG, nie dotyczy tych, które zostały zresetowane przez gracza_kę poza FG.

*Panel zostanie wprowadzony do gry wraz z opublikowaniem cenników PW.

 

Wróć do strony głównej