Regulamin gry

Ostatnia edycja: 2021-08-28 19:31:03

§1 Podstawowe informacje

1. Wstęp

Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem) określa zasady korzystania z witryny Gry Kroniki Fallathanu pod adresem www.kf2.pl (zwanej dalej Grą), udostępnionej przez twórców i właścicieli Gry, firmę Pracownia Aspiro Spółka z o.o., w skrócie Aspiro, z siedzibą w Gdyni, ul. Zakopiańska 15/2, 81-314 Gdynia oraz ze sklepu internetowego Gry, dostępnego pod adresem internetowym https://www.kf2.pl/ , prowadzonego przez firmę Pracownia Aspiro spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Zakopiańska 15/2, 81-314 Gdynia wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000702407, o kapitale zakładowym 5.000,- PLN. NIP 5862324507, REGON 368690809.

Email pomocy administracji: admin@kf2.pl 

2. Wirtualna waluta 

 1. Zasady ogólne

  1. W Grze dostępna jest specjalna Wirtualna Waluta: Magiczne Monety zwana dalej MM.
  2. Cały proces zakupu MM w Grze obsługuje firma CashBill S.A. Wirtualną Walutę możesz zakupić we wszystkich możliwych kanałach płatności oferowanych przez CashBill S.A.
  3. Wszelkie problemy dotyczące sprzedaży Wirtualnej Waluty w Grze możesz zgłosić na email admin@kf2.pl
  4. Reklamacje płatności należy zgłaszać bezpośrednio do CashBill S.A. (Kontakt CashBill S.A.)
  5. MM nie mają realnej wartości, tak samo jak i wszelkie kupowane za nie Wirtualne Towary. 
  6. Posiadanie MM nie zwalnia Cię z przestrzegania obowiązujących zasad i regulaminów w Grze, jak i z konsekwencji ich łamania. 
  7. W momencie rezygnacji z konta lub w przypadku jego permanentnego zbanowania zgromadzone na nim MM oraz Wirtualne Towary zostaną przez Ciebie bezpowrotnie utracone.
  8. Zakończona transakcja zakupu MM jest równoznaczna z zawarciem umowy zakupu. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w sytuacji, kiedy umowa zakupu stanowi umowę, której przedmiotem jest dostawa treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą i z przyjęciem do wiadomości, że utracisz tym samym prawo do odstąpienia od umowy.

 2. Zakup Wirtualnej Waluty

  1. Aby kupić MM musisz posiadać konto w Grze. 
  2. Następnie musisz się na nie zalogować i przejść do zakładki “Magiczny Sklepik”, w którym po wybraniu odpowiedniej kwoty trzeba kliknąć w link kierujący do systemu płatności CashBill lub wysłać SMS na wskazany numer.
  3. Po zaakceptowaniu płatności przez system CashBill wyśle on na Twój, podany podczas transakcji, email lub numer telefonu (zależnie od przyjętej metody płatności), kod, który musisz wpisać w odpowiednie pole w zakładce “Magiczny Sklepik”.
  4. Po wpisaniu kodu MM zostaną doliczone do Twojego konta.

 3. Wirtualne Towary

  1. Wirtualnych Towarów nie możesz kupić za prawdziwe pieniądze. Dostęp do nich możesz uzyskać przez wydanie MM, mogą też zostać Ci przekazane jako nagrody w Konkursach oraz Wydarzeniach.
  2. Wirtualnych Towarów nie możesz wymienić na inne Wirtualne Towary, usługi w Grze lub prawdziwe pieniądze.
  3. Każdy z Wirtualnych Towarów może być w dowolnej chwili zaktualizowany lub usunięty.
  4. Dostęp do pozyskiwania przez Ciebie Wirtualnych Towarów może być w każdym momencie ograniczony lub zablokowany.
    

3. Grupy graczy_ek rangowych

W Grze istnieją 3 grupy graczy_ek rangowych. Wszystkie te grupy pełnią rolę moderatorów_ek. 

 1. Administratorzy_rki - grupa osób posiadająca pełnię uprawnień w Grze. Decyzje Administratorów_ek są ostateczne w kwestiach będących przedmiotem tego regulaminu oraz dziedzin ich kompetencji. Grupa ta składa się z trzech osób:
  1. Mist [ID 1] - Zajmuje się kontaktami z graczami_kami oraz rozwiązywaniem problemów wynikających z egzekwowania Regulaminu. 
  2. Thoran [ID 35] - Zajmuje się organizacją prac LoreTeamu (grupy tworzącej lore Gry) i KFTeamu (grupy tworzącej kod Gry).
  3. Q. [ID 31] - Zajmuje się organizacją pracy MG, tworzeniem Fabuły Głównej (FG), tworzeniem Lore.
 2. Karczmarze_rki - Grupa osób moderująca i animująca Karczmę (czat fabularny Gry). Organizują wydarzenia FG w Karczmie oraz wydarzenia przygotowane przez graczy_ki. Każdy gracz_ka może starać się o dołączenie do tej grupy;  zgłoszenie do Lidera_ki Grupy. 
 3. Mistrzowie_ynie Gry -  Grupa osób prowadząca i moderująca sesje FG. Rozpatrują zgodność sesji z realiami Gry i decydują o ewentualnym przyznaniu nagród za nie. Każdy gracz_ka może starać się o dołączenie do tej grupy; w tym celu należy wysłać zgłoszenie  do Lidera_ki Grupy) 

§ 2 Zasady dotyczące konta

 1. Założenie konta

  1. Rejestrując się w Grze, oświadczasz, że jesteś “osobą fizyczną”, która ma więcej niż 18 lat.
  2. Jeśli nie masz 18 lat, rejestrując się w Grze, oświadczasz, że robisz to za zgodą lub pod nadzorem opiekuna prawnego.
  3. Podczas rejestracji konta należy podać prawdziwy adres email, który będzie przetwarzany przez Grę na potrzeby wysyłania powiadomień związanych z kontem, a w szczególności związanych z jego zawieszeniem, usunięciem, dostępem do Wirtualnych Towarów.

 2. Konto

  1. Możesz posiadać tylko jedno konto w Grze.
  2. W przypadku potwierdzenia posiadania przez Ciebie wielu kont wszystkie mogą zostać skasowane, jeśli sytuacja nie zostanie rozwiązana w inny sposób. Gra skontaktuje się z Tobą w tej sprawie w ciągu 7 dni od chwili wykrycia multikonta. Jeśli sprawa nie zostanie wyjaśniona w ciągu 14 dni od kontaktu, wszystkie konta objęte podejrzeniem zostaną skasowane.
  3. Logując się do Gry, nie możesz korzystać z VPNa, proxy lub hostingu jako pośrednika. Takie próby zostaną zablokowane i potraktowane jako naruszenie zasad Regulaminu, co może skutkować zawieszeniem konta na krótki okres czasu.
  4. Odpowiadasz za bezpieczeństwo swojego konta. Gra nie ponosi odpowiedzialności za utracone przedmioty, postacie, poziomy lub inne elementy konta w sytuacjach, gdy udostępnisz swoje hasło osobom postronnym lub jeśli wybierzesz hasło łatwe do zgadnięcia.
  5. Nie możesz sprzedawać posiadanego konta ani przekazywać lub udostępniać go innym osobom w jakikolwiek sposób.
  6. Korzystając z Gry musisz się stosować do zapisów Regulaminu Karczmy oraz Polityki Prywatności.

 3. Zawieszenie/usunięcie konta

  1. Możesz zażądać usunięcia swojego konta z Gry w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz email na adres admin@kf2.pl z życzeniem usunięcia konta z adresu email zarejestrowanego w Grze. Konto zostanie usunięte w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości.
  2. Konto może zostać automatycznie zawieszone oraz usunięte w przypadku długiej nieobecności w grze. Procedura ta przebiega w poniższy sposób:
   1. Konto musi być nieaktywne przez 60 dni.
   2. Po 60 dniach jest wysyłany do Ciebie email z informacją o wygaśnięciu konta, a konto zostaje zawieszone.
   3. Przy braku logowania konto jest kasowane po 30 dniach od daty zawieszenia.
  3. Konto może też zostać skasowane lub zawieszone, jeśli naruszysz postanowienia tego Regulaminu. Wtedy zależnie od wagi naruszenia, konto może zostać zawieszone na krótki czas, zawieszone na dłuższy czas lub usunięte.  
  4. Skasowanych kont nie można przywrócić, nie są też przechowywane żadne informacje na ich temat.
  5. Konto możesz też zawiesić samodzielnie, korzystając z opcji w Grze. Zawieszenie takie może trwać maksymalnie 180 dni. W tym czasie mechanizm automatycznego usuwania kont nieaktywnych nie będzie brał takiego konta pod uwagę.
  6. Jeśli uważasz, że zawiesiliśmy lub usunęliśmy Twoje konto przez pomyłkę, napisz na email admin@kf2.pl wiadomość z opisem sytuacji.

§ 3 Treści Użytkownika

I) Zasady Ogólne

Każdy tekst, grafikę czy treść audiowizualną wytworzoną przez Ciebie (Treść Użytkownika - TU) umieszczasz w Grze na swoją odpowiedzialność. Użytkując Grę, tworzysz, pobierasz i wykorzystujesz TU wygenerowaną przez użytkownika_czkę na własną odpowiedzialność. W sytuacji, kiedy prześlesz bądź udostępnisz innym użytkownikom swoją TU za pośrednictwem naszej Gry, nie kontrolujemy, nie aprobujemy, ani nie jesteśmy właścicielem Twojej TU; jednocześnie uprawniasz nas do hostowania i udostępniania takiej TU w Grze oraz udzielasz nam odpowiedniej, ograniczonej, niewyłącznej i odwołalnej licencji. Tworząc lub udostępniając jakąkolwiek TU innym użytkownikom_czkom, godzisz się na następujące warunki:

 1. Jeśli TU zawiera treści, do których prawa ma Gra, to te treści nadal pozostają własnością Gry.
 2. Nie wolno Ci przesyłać TU, jeżeli nie masz upoważnienia od posiadacza danego prawa.
 3. Nie wolno Ci przesyłać TU, jeżeli narusza to prawa własności intelektualnej, prywatności lub jakiekolwiek inne prawa innych osób, ani TU niezgodnych z niniejszym Regulaminem.
 4. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za własne TU. Gra nie będzie dokonywać żadnej wstępnej selekcji TU, chyba że odrębny zapis Regulaminu twierdzi inaczej.
 5. TU musi być zgodna z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i nie może zawierać jakichkolwiek materiałów, które można uznać za szkalujące, obraźliwe, niezgodne z prawem, lub które mogą zaszkodzić naszej reputacji albo być dla nas źródłem kompromitacji.
 6. TU nie może zawierać przejawów nietolerancji ze względu na płeć, wiek, wyznanie, orientację psychoseksualną, pochodzenie czy światopogląd.
 7. TU nie może być wykorzystywane do nękania, grożenia, prześladowania innych graczy_ek. 
 8. Jeśli Gra uzna, że stworzone przez Ciebie TU narusza jakiekolwiek z niniejszych postanowień, może ono zostać usunięte, poddane edycji lub wyłączone. Gra może też podjąć inne kroki, jakie uzna za właściwe, które mogą skutkować zawieszeniem lub usunięciem konta.

II) Szczegółowe reguły dotyczące TU oraz klimatu Gry

Klimat Gry jest definiowany na podstawie informacji znajdujących się w Wikipedii Gry na stronie https://www.kf2.pl/wiki/strona-informacyjna

 1. Imię i nazwisko Postaci

  Twoja postać musi posiadać imię. Musi ono pasować do klimatu Gry, a także wpasowywać się w klimat wybranej rasy oraz państwa Fallathanu, z którego pochodzi postać. Odpowiednie wskazówki znajdują się w opisie każdej rasy lub państwa. Podczas tworzenia postaci wpisz proponowane imię postaci, które zostanie zaakceptowane lub odrzucone przez Grę. Do czasu rozpatrzenia propozycji postać będzie miała wpisane imię Przybysz. W razie odrzucenia przez Grę pierwszej propozycji imienia zgłoś kolejną w opcjach konta. Na ustawienie postaci imienia zaakceptowanego przez Grę masz 14 dni. Szczegółowe zasady dotyczące imienia Twojej postaci:
  1. Musi składać się wyłącznie z liter i zaczynać dużą literą, po której następują małe.
  2. Jedynymi znakami dozwolonymi (oprócz liter) są "`" oraz "-".
  3. Musi być niepowtarzalne. Jeśli nazwy brzmią zbyt podobnie, Administracja może je odrzucić.
  4. Nie może być wyrazem obraźliwym, wulgarnym, niezgodnym z polskim prawem.
  5. Nie może być wyrazem potocznie używanym (np. Grzebień) lub zlepkiem przypadkowych liter (np. Jkkfghb).
  6. Prócz alfabetu polskiego akceptowane są też litery: æ, å, ä, ö, Ç, ü, é, â, ů, ç, ë, ő, č, í, á, ž, ş, ă, ě, š, ŕ, ţ, ý, ř, ű.
  7. Imię postaci musi składać się z jednego słowa.

   Nazwisko postaci nie jest obowiązkowe; można je uzyskać poprzez założenie rodu lub dołączenie do już istniejącego. Nazwa rodu musi być zgodna z zasadami dotyczącymi imienia (punktami: 2, 3, 4, 5, 6).
 2. Przydomek

  Podczas rozgrywek fabularnych, zarówno w sesjach FG, jak i Karczmach istniejących w realiach świata Gry, możesz dla swojej postaci zdobyć przydomek wynikający z jej fabularnych działań. Nadanie przydomka uzależnione jest od oceny i decyzji Karczmarzy_ek lub MG. Przydomki nie zawsze muszą mieć wydźwięk pozytywny (np: "Dziurawe Ręce"), ale muszą się odnosić do sukcesów bądź porażek Twojej postaci w wydarzeniach FG.

 3. Avatar

  Twoja postać może posiadać avatar. Avatar jest graficzną reprezentacją wyglądu Twojej postaci. Szczegółowe zasady dotyczące avatara są następujące:
  1. Avatar nie jest wymagany.
  2. Avatar może być rysunkiem, zdjęciem, grafiką wykonaną komputerowo.
  3. Nie może być obraźliwy ani łamać zasad netykiety i prawa oraz zapisów Regulaminu dotyczących TU.
  4. Wgrywając grafikę na serwer oświadczasz, że masz prawo z niej korzystać.
  5. Nieakceptowalne są grafiki o treści erotycznej. Przez treść erotyczną rozumie się nie tylko pornografię, ale także grafiki o takim podtekście.
  6. Avatar musi być klimatyczny czyli mieścić się w realiach świata Gry.
  7. Musi pokazywać postać (na głównym planie).
  8. Grafika musi być niepowtarzalna. Jeśli w Grze znajdą się dwie takie same grafiki, o tym, która musi zostać zmieniona, decyduje data wgrania na serwer. Nałożenie filtrów lub masek na grafikę nie powoduje uznania jej za inną.
  9. Dozwolone są avatary przedstawiające aktorów_ki, postacie z gier czy filmów o tematyce fantasy, o ile są zgodne z resztą Regulaminu.
  10. Jeśli grafika nie spełnia wymagań Regulaminu, może zostać usunięta, a Ty zostaniesz poinformowany_na o powodzie usunięcia. W takim przypadku musisz wybrać dla swojej postaci inną grafikę lub zrezygnować z posiadania avatara.

 4. Profil i opis postaci

  Profil postaci to wszystkie treści zawarte przez Ciebie w Karcie Postaci (również tzw. treści nieklimatyczne), natomiast opis postaci to krótki tekst, który wyświetla się pod imieniem Twojej postaci oraz w oknie Twojej postaci na liście graczy_ek. Zarówno profil jak i opis Twojej postaci:
  1. Nie jest obowiązkowy. 
  2. Może zawierać treści w innym języku niż język polski czy język ras lub krajów występujących w Grze, tekst nie może przy tym łamać pozostałych punktów Regulaminu.
  3. Nie może mieć treści erotycznej.
  4. Nie może zawierać informacji zachęcających do sesji o kontekście erotycznym.
  5. Musi odpowiadać restrykcjom wiekowym - być adekwatny dla osób od 16 r.ż. (np. przemoc, erotyka). 
  6. Nie może zawierać treści atakujących lub obraźliwych wobec innych graczy_ek Gry.
  7. Nie może  posiadać w swoim kodzie elementów przesłaniających większość ekranu Gry, ani "pułapek" utrudniających korzystanie z Gry innym graczom_kom.

 5. Ogłoszenia

  Ogłoszenia mogą być tylko fabularne i muszą być osadzone w klimacie Gry.

 6. Organizacje

  Możesz założyć w Grze organizację lub dołączyć swoją postacią do już istniejącej, która będzie chętna, by Twoją postać przyjąć. Nazw i symboli organizacji dotyczą następujące zasady:
  1. Nazwa organizacji musi pasować do klimatu Gry i charakteru organizacji.
  2. Nazwa organizacji musi składać się wyłącznie z liter i zaczynać dużą literą, po której następują małe.
  3. Nazwa organizacji musi być unikalna (nie może być dwóch organizacji o tej samej nazwie).
  4. Nazwa organizacji może wykorzystywać znaki specjalne dopuszczone do użytku w imieniu.
  5. Nazwa organizacji nie może być wyrazem potocznie używanym (np. Grzebień) - chyba że wyraźnie wynika to z kontekstu (charakteru organizacji) - bądź być zlepkiem przypadkowych liter (np. Jkkfghb).
  6. Symbol organizacji może się składać zarówno z liter, jak i cyfr.
  7. Symbol organizacji może składać się zarówno z małych, jak i dużych liter.
  8. Symbol organizacji może wykorzystywać znaki specjalne dopuszczone do użytku w imieniu.

 7. Szczep

  Masz możliwość  ustawienia szczepu rasy postaci, którą grasz. Akceptowalne są tylko szczepy, które są określone w projektach ras.

 8. Nick

  Rejestrując się w Grze, ustawiasz dla swojego konta unikalny nick. Nick jest Twoim pseudonimem, niemającym znaczenia w klimacie Gry. Przy wyborze lub zmianie nicku obowiązują te same zasady, co przy imieniu, z pominięciem wymogu bycia “w klimacie Gry”.

§4 Regulacje dotyczące praw autorskich w Grze "Kroniki Fallathanu"

1. Postanowienia ogólne

 1. Poniższe regulacje stanowią podstawową wykładnie dla praw autorskich projektów  tworzonych w obrębie Gry "Kroniki Fallathanu", zarówno w samej Grze, jak i na Wiki. Zarejestrowanie się w Grze jest równoznaczne z wyrażeniem jednoznacznej zgody na postanowienia zawarte w Regulacjach dot. praw autorskich w Grze "Kroniki Fallathanu".
 2. Wszystkie projekty są udostępniane na warunkach objętych poniższymi regulacjami.
 3. Każda forma projektu zawarta w poniższych regulacjach, bądź rozumiana jako domyślna (nie nadmieniona bezpośrednio) zostaje objęta Regulacjami dot. praw autorskich w Grze "Kroniki Fallathanu", wraz z pojawieniem się na Forum/Wiki Gry, bądź bezpośrednio w Grze.

2. Definicje

 1. Gracz (G) - w rozumieniu niniejszych regulacji to osoba, która podczas rejestracji zaakceptowała postanowienia Regulaminu, stworzonego na wewnętrzne potrzeby Gry "Kroniki Fallathanu".
 2. Twórca/Współtwórca(T/Tw) - w rozumieniu niniejszych regulacji stanowi Gracza/grupę Graczy prezentującego swój projekt na Wiki Gry, bądź bezpośrednio w Grze "Kroniki Fallathanu" i będącego jednocześnie autorem_ką, bądź współautorem_ką danego projektu. Mianem Twórcy określa się jednoznacznie osobę, która reprezentuje dany zamysł, mogącą również być współautorem_ką projektu, natomiast mianem Współtwórcy, określa się osobę tworzącą dany projekt, nie reprezentującą go na Wiki, a reprezentującą w rze.
 3. Twórca wtórny/Współtwórca wtórny(W/Ww) - w rozumieniu niniejszej regulacji stanowi Gracza/grupę Graczy podejmujących się reedycji projektu w dowolnym zakresie podjętych zmian, opartych na zasadach Regulacji dotyczących praw autorskich w Grze "Kroniki Fallathanu". Mianem Twórcy wtórnego określa się jednoznacznie osobę, która reprezentuje dany zamysł, mogącą również być współautorem reedycji projektu, natomiast mianem Współtwórcy, określa się osobę tworzącą reedycję projektu, nie reprezentującą go na Wiki, bądź w Grze.
 4. Znak autorski (Z) - w rozumieniu niniejszej regulacji jest to jednoznaczny podpis Gracza, bądź grupy Graczy określających autorstwo projektu. Znak autorski definiowany jest jako minimum jeden z grupy:
 5. ID Gracza/Graczy
 6. Pseudonim Gracza/ Pseudonimy Graczy/ Pseudonim grupy Graczy
 7. Element Graficzny reprezentujący Gracza/Elementy Graficzne reprezentujące Graczy/Element Graficzny reprezentujący Grupę Graczy.
 8. Podpis oparty na właściwych danych osobowych Gracza/Graczy
 9. Identyfikator (I) - w rozumieniu niniejszej regulacji oznacza internetowy odnośnik, adres zbioru pierwotnego umiejscowienia projektu i stanowi źródłowy odnośnik do projektu przed reedycją, bądź do odczytu.
 10. Projekt (P) - w rozumieniu niniejszej regulacji stanowi ogół treści, wraz z towarzyszącymi dodatkowymi elementami uzupełniającymi wartość merytoryczną, umieszczonymi na Wiki, bądź bezpośrednio w Grze, przez Twórcę/Twórców. Od momentu opublikowania projektu podlega on Regulacjom dotyczącym praw autorskich w Grze "Kroniki Fallathanu".
 11. Projekt Indywidualny (PI) - w rozumieniu niniejszej regulacji to projekt reprezentowany przez Twórcę, bądź Współtwórców na jednostkowe potrzeby Gry dla Gracza, bądź grupy Graczy, niewpływający tym samy bezpośrednio na Fabułę Główną, bądź na jej charakter i kosmologię Gry "Kroniki Fallathanu". Stanowi odrębny i indywidualny projekt, tworzony dla rozwoju kreowanej postaci (np. indywidualny projekt postaci w Karcie Postaci, "podanie o chowańca", "podanie o nadanie rasy", "podanie o nadanie szczepu", "podanie o przedmiot", "podanie o czar", "codzienniki" poza Fabuła Główną itp.). Status "PI" przyjmuje projekt wraz z opublikowaniem go na Wiki bądź w Grze, a określa go Lore Team w dowolnym momencie. W przypadku umieszczenia projektu na Wiki niezbędnym jest oznaczenie "Z".
 12. Projekt Główny (PG) - w rozumieniu niniejszej regulacji to projekt reprezentowany przez Twórcę, bądź Współtwórców na potrzeby całej społeczności Gry "Kroniki Fallathanu". Stanowi on grupę projektów, na podstawie której rozwija się Fabuła Główna, system, kosmologia i inne charakterystyczne elementy Gry (np. projekty rozwoju mechaniki, codzienniki związane z Fabuła Główną, projekty kosmologiczne, projekty systemowe, projekty ras, projekty szczepów, projekty organizacji fabularnych itp.). Status "PG" przyjmuje projekt wraz z opublikowaniem go na Wiki bądź w Grze, a określa go Lore Team w dowolnym momencie. W przypadku zamieszczania projektu na Wiki niezbędnym jest oznaczenie "Z".

3. Dozwolony użytek

 1. Postanowienia Regulacji dotyczące praw autorskich w Grze "Kroniki Fallathanu" określają zakres własności i praw autorskich, a także definiują prawa autorskie w przypadku reedycji przez W/Ww . Dotyczy to projektów oznaczonych statusem "PG", które podlegają Lore Team i są edytowane bez zgody autora (Twórcy pierwotnego/Współtwórców pierwotnych), oznaczonych "I" i "Z" w ostatecznej fazie projektu wtórnego.
 2. Postanowienia Regulacji dotyczące praw autorskich w Grze "Kroniki Fallathanu" nie odbierają praw autorskich Twórcy pierwotnemu/Współtwórcom pierwotnym w obrębie społeczności Gry, jak również w pełni uznają własność i niezależność projektów o statusie "PI", dając możliwość swobodnych edycji przez Twórcę/Twórców przy jednoznacznej zgodzie autora w obrębie społeczności Gry, jak i poza nią.
 3. Dostęp oraz użyczenie projektu o statusie "PG" odbywa się za zgodą właściciela, z wyłączeniem autora rozumianego jako "T" i "Tw".
 4. Dostęp oraz użyczenie projektu o statusie "PI" odbywa się za zgodą właściciela, czyli autora rozumianego jako "T" i "Tw".

4. Uznanie własności z zachowaniem praw autorskich i publikacje

 1. Po opublikowaniu projektu na Wiki, bądź w Grze, projekt zostaje objęty niniejszymi Regulacjami, a po akceptacji przez Lore Team projektu o statusie "PG", staje się on własnością Lore Team z zachowaniem "Z" i "I". Własność rozumiana jest jako swobodna ingerencja i dowolne wykorzystywanie treści cytowanych, streszczeń, grafik, utworów, wszelakich elementów kształtujących merytorykę projektu bezpłatnie, na czas nieokreślony w grze "Kroniki Fallathanu", jak i poza nią.
 2. Z chwilą przejęcia własności przez Lore Team, projekt może być swobodnie edytowany przez Twórcę wtórnego/Współtwórców wtórnych po akceptacji Lore Team, na mocy zasady o Dozwolonym użytku.
 3. Zmiana statusu projektu z "PI" na "PG" odbywa się w dowolnym momencie przez Lore Team, bez zgody autora rozumianego jako "T" i "Tw".
 4. Z chwilą przejęcia własności projektu przez Lore Team, projekt może być opublikowany w dowolnie wybranej formie medialnej, a co za tym idzie Lore Team może pobierać wynagrodzenie płynące z tytułu publikacji. Zastrzega się jednak, że "T" i "Tw" zrzekli się roszczeń finansowych wraz z przekazaniem własności, jednakże za zachowaniem "Z". Zaznacza się również, że w przypadku całościowej publikacji fabuły, systemu i kosmologii "Kroniki Fallathanu" nie ma obowiązku oznaczenia Identyfikatorem projektów, gdyż publikacja zbiorcza staje się formą źródłową.
 5. Lore Team może dowolnie rozporządzać kapitałem zgromadzonym poprzez publikacje, jednocześnie jego obrót nie musi mieć związku z działalnością na rzecz Gry "Kroniki Fallathanu". Dopuszcza się dzielenie kapitału zgromadzonego poprzez publikacje, pomiędzy poszczególnych Twórców projektów, jednak forma i wybór osób objętych wynagrodzeniem leży tylko w gestii Lore Team.
 6. W przypadku wykrycia plagiatu, naruszającego w wyraźny sposób prawa autorskie innego dzieła, jak również mogącego narazić Lore Team na rozpoczęcie postępowania sądowego, Lore Team ma prawo usunąć projekt z Gry, bądź podjąć się reedycji każdego typu projektu.

5. Ograniczenia Lore Team

 1. Zabrania się usuwania Znaku Autorskiego i Identyfikatora przy jakiejkolwiek internetowej publikacji przez Lore Team.
 2. Twórca/Współtwórcy dobrowolnie przekazuje projekt o statusie "PG" na rzecz tylko i wyłącznie Lore Team, zabrania się przekazywania własności innym podmiotom, chyba że za wyraźną zgodą Twórcy/Współtwórców.

6. Uprawnienia i ograniczenia Twórcy/Współtwórców

 1. Twórca/Współtwórcy ma prawo identyfikować się z projektem o statusie "PG" m.in. poprzez Znak Autorski w obrębie społeczności Gry "Kroniki Fallathanu", jednak całkowicie zabrania się jakiejkolwiek formy publikacji i wykorzystania treści cytowanych, streszczeń, grafik, utworów, wszelakich elementów kształtujących merytorykę projektu, poza społecznością Gry "Kronik Fallathaniu".
 2. Twórca/Współtwórcy projektu o statusie "PI" posiadają pełną własność swoich projektów, a ich elementy mogą być wykorzystane przez Lore Team (bez nadania innego statusu) tylko za ich zgodą. Dozwolone jest przy tym pełne rozpowszechnianie i publikowanie poza Grą "Kroniki Fallathanu" wszelkich treści cytowanych, streszczeń, grafik, utworów, wszelakich elementów kształtujących merytorykę projektu w celach zarobkowych.
 3. Twórca/Współtwórcy mogą w dowolnym momencie zażyczyć sobie zmiany formy Znaku Autorskiego.

7. Postanowienia Końcowe

 1. Lore Team nie ponosi odpowiedzialności za publikowane elementy projektu będące kopiami, bądź plagiatami wykorzystywanymi bez zgody ich autorów. W przypadku przejęcia własności projektu o statusie "PG" oraz publikowania wewnątrz społeczności Gry "Kroniki Fallathanu" projektów uzupełnionych dziełami innych osób bez ich zgody, Lore Team przejmuje tylko treść merytoryczną, nie przywłaszczając sobie elementów dodatkowych. W myśl tej zasady nie rości sobie pretensji własności, co jest jednoznaczne z tym, że w przypadku powództwa sądowego, za wykorzystanie danego dzieła odpowiadaja Twórca/Współtwórcy. W przypadku całkowitego plagiatu - przywłaszczenia sobie treści i elementów uzupełniających, obowiązuje regulacja §5. 4. 6.
 2. Lore Team nie ponosi odpowiedzialności ani nie podejmuje się wszczynać roszczeń w przypadku wykasowania Znaku Autorskiego projektu "PG" po publikacji, przez osoby trzecie.
 3. Lore Team zastrzega sobie możliwość całkowitej rezygnacji z projektu "PG" bez zgody Twórcy/Współtwórców i bez podania przyczyny.
Wróć do strony głównej